Советување зоуп

27 Sep 09:30 - 15:00 27 Sep 09:30 - 15:00 - Skopje Skopje
Hotel City Park Hotel City Park
Пресек на одредбите од Закон за општа управна постапка за кои е забележана отежната примена и насоки за примена на одредбите кои досега не се применуваат во корелација со   More info


© 2017 Siguez